Javni poziv za iskaz interesa –

uključivanje korisnika u projekt „Želim dostojanstvenu starost III“

koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 8. veljače 2024. godine (KLASA: 984-01/23-01/29,URBROJ:524-07-02-01-01/2-24-19) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0240 od 23. veljače 2024. godine za provedbu projekta „Želim dostojanstvenu starost III“ prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, u okviru Europskog socijalnog fonda plus  Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.  2027., objavljuje se

Javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt „Želim dostojanstvenu starost III“ koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv „Zaželi – prevencija institucionalizacije“ čiji je cilj povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi. Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i više godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) s područja Općine Hrašćine i to kroz organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba, uz isporuku paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Pravo sudjelovanja u projektu imaju isključivo pripadnici ciljne skupine koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. a) Osoba starija od 65 godina koja živi u samačkom kućanstvu

– čiji mjesečni prihod ne prelazi 120% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

b)  Osoba starija od 65 godina koja živi u dvočlanom kućanstvu

– čiji mjesečni prihod ne prelazi 200% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

NAPOMENA: Na dvočlano kućanstvo ne primjenjuje se uvjet da obje osobe u kućanstvu moraju biti pripadnici ciljne skupine – u slučaju da nisu, pružanje usluge je prihvatljivo samo za onu osobu koja je pripadnik ciljne skupine.

c)  Osoba starija od 65 godina koja živi u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljne skupine

– čiji mjesečni prihod ne prelazi 300% iznosa prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta

– uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj

NAPOMENA: Ukoliko su u višečlanom kućanstvu svi članovi pripadnici ciljnih skupina ovoga Poziva, usluga se može pružati svakome od njih.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika – za svakog člana kućanstva

2. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec siječanj 2024. godine ili veljaču 2024. godine (tj. za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta)  na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina – za svakog člana kućanstva

NAPOMENA: Općina Hrašćina ishodit će gore navedenu potvrdu službenim putem od Porezne uprave ili kroz Evidenciju o dohodcima i primicima koji se vode u Poreznoj  upravi (Aplikacija EDIP) za sve članove kućanstva.

3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti – za svakog člana kućanstva pripadnika ciljne skupine „Odrasla osoba s invaliditetom“

Navedeni stupnjevi invaliditeta moraju biti utvrđeni temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) 

4. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

5. Obrazac za iskaz interesa

2. 1. Odrasle osobe s invaliditetom (koje imaju 18 ili više godina) koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi pripadnici ciljnih skupina

– koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti prema propisima  o vještačenju i metodologijama vještačenja

– čiji roditelji ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

 – uz uvjet da istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

NAPOMENA: Odrasle osobe s invaliditetom mogu biti pripadnici ciljne skupine bez obzira žive li u samačkom, dvočlanom ili višečlanom kućanstvu. U slučaju da u dvočlanom ili višečlanom kućanstvu oba ili više članova zadovoljavaju kriterije ciljne skupine, pružanje usluge je prihvatljivo za svakoga od njih.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jedna ili slične vrijednosti iz kojega je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika – za svakog člana kućanstva

2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg i četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenje funkcionalnih sposobnosti  ili Nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojemu je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti – za svakog člana zajedničkog kućanstva pripadnika ciljne skupine „Odrasla osoba s invaliditetom“

Navedeni stupnjevi invaliditeta moraju biti utvrđeni temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN, br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) 

3. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za mjesec siječanj 2024. godine ili veljaču 2024. godine (tj. za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili za mjesec prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta) na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina – u slučaju dvočlanog i višečlanog kućanstva – za svakog člana kućanstva

NAPOMENA: Općina Hrašćina ishodit će gore navedenu potvrdu službenim putem od Porezne uprave ili kroz Evidenciju o dohodcima i primicima koji se vode u Poreznoj  upravi (Aplikacija EDIP) za sve članove kućanstva.

4.  Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva

5. Obrazac za iskaz interesa

Svi zainteresirani pripadnici ciljne skupine s područja Općine Hrašćina, koji zadovoljavaju navedene uvjete iz ovog Javnog poziva, Obrazac za iskaz interesa mogu preuzeti osobno u zgradi Općine Hrašćina, Trgovišće 23c, Hrašćina-Trgovišće  ili na službenoj mrežnoj stranici Općine Hrašćinawww.opcina-hrascina.hr.

Ispunjeni i potpisani obrasci za iskaz interesa s dokaznom dokumentacijom podnose se:

– osobno na adresu Općine Hrašćina, Trgovišće 23c, 49283 Hrašćina-Trgovišće 

Javni poziv bit će otvoren do 25. ožujka 2024.

Informacije o popunjavanju Obrasca prijave mogu se dobiti na telefon: 049-459-391.

Iskaz interesa na ovaj poziv služi isključivo u svrhu prijave, utvrđivanja broja i potreba prijavitelja/ica koji ispunjavaju uvjete za uključivanje u Projekt „Želim dostojanstvenu starost III“ SF.3.4.11.01.0240 te prijavitelj/ica nije automatski uključen u projekt.

Iskaz interesa (prijavu) mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, te radi utvrđivanja da li ispunjavaju uvjete za uključivanje u projekt moraju osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost.

Prijavom na predmetni Javni poziv svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podatci prikupljaju i obrađuju u svrhu postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ te da se za druge potrebe neće koristiti.

Zaštita osobnih podataka temelji se na Uredbi (EU) 2016/697 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, BR. 42/18).

NAPOMENA: Prosječna starosna mirovina prema ZOMO s mirovinskim stažem od 40 i više godina, prema zadnjim dostupnim podacima, u mjesecu siječnju 2024. (isplata u veljači 2024.) iznosila je 820 eura.

Javni poziv za iskaz interesa

SF.3.4.11.01.0240_Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

SF.3.4.11.01.0240_Prijavni_obrazac