REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA HRAŠĆINA

KLASA: 112-03/24-01/01
URBROJ: 2140-13-02-24-01
Trgovišće, 11. ožujka 2024.

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Kodni broj:SF.3.4.11.01.0240, projekt “Želim dostojanstvenu starost III”, Općina Hrašćina raspisuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
“Želim dostojanstvenu starost III”

1. Broj traženih radnik/ca: 10 osoba

2. Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, u trajanju od 33 mjeseca

3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme

4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Hrašćina

5. Krajnji korisnici usluga: starije osobe odnosno osobe u dobi od 65 i više godina , odrasle osobe s invaliditetom (18 i više godina)

6. Rok za podnošenje prijave: 19. ožujka 2024.

7. Opis poslova:
• Pomoć u kupovini i dostavi namirnica,
• Pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika,
• Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika,
• Pomoć pri oblačenju i svlačenju,
• Briga o higijeni,
• Pomoć u posredovanju u ostvarivanja raznih prava (dostave lijekova, plaćanje
računa, dostava pomagala i sl.)
• Pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje
te uključivanje u društvo.

8. Kandidat/kinja mora ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
• punoljetnost
• hrvatsko državljanstvo
• najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)

9. Prijava na javni poziv treba sadržavati:
• vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
• životopis s kontakt telefonom,
• presliku osobne iskaznice,
• presliku svjedodžbe završene škole,
• uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
• vlastoručno potpisanu Izjavu (privola) podnositelja/ice da je suglasna sa svim uvjetima javnog poziva, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog poziva.

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti osobno u roku 8 dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Krapina, odnosno zaključno sa 19. ožujka 2024. godine, na adresu:

Općina Hrašćina
Trgovišće 23 c,
49283 HrašćinaTrgovišće
s naznakom:

„Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
“Želim dostojanstvenu starost III”- ne otvaraj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.
Za kandidate prijavljene na javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidati ne pristupe intervjuu, smatra se da su povukli prijavu na javni poziv.

Mjesto i vrijeme održavanja intervjua objavit će se na oglasnoj ploči Općine Hrašćina, na adresi Trgovišće 23 c, 49283 Hrašćina Trgovišće i web stranici općine www.opcina-hrascina.hr.
Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviještene u roku od 20 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Javni poziv će biti objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Hrašćina.

Načelnik
Branko Tukač

1. Oglas za zapošljavanje

Privola