Hrašćinski glasnik – službeno  glasilo Općine Hrašćina

Službeni glasnik Općine Hrašćina  sa skraćenim nazivom Hrašćinski glasnik  izlaziti će po potrebi za izdavanje odluka i drugih akata Općine Hrašćina.

Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HRAŠĆINA

Sjedište: TRGOVIŠĆE 23C, 49283 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

Odgovorni urednik: IVANA ČAVEC, mag.oec.

Naziv: Službeni glasnik Općine Hrašćina – Hrašćinski glasnik

ISSN 2939-1385

Učestalost izlaženja: PO POTREBI

Datum prvog broja i postavljanja na web stranicu:  12.05.2022.godina

Glasnici izdani u 2024. godini 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Broj 01-13.02.2024.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina 
2. I. Izmjena odluke o naknadama za korištenje i odrţavanje groblja u Hrašćini
3. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Hrašćina za donošenje odluke o odabiru u otvorenom postupku javne nabave i potpisivanje Ugovora s izvođačem radova za projekt „Izgradnja i opremanje djeĉjeg vrtića u Hrašćini – na lokaciji HRAŠĆINA k.ĉ.br. 1697/3, k.o. Hraščinski Kraljevec“
4. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Hrašćina za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0240 Želim dostojanstvenu starost III 
5. ZAKLJUČAK 
6. ZAKLJUČAK 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
7. Plan prijma u sluţbu u jedinstveni upravni odjel Općine Hrašćina za 2024. godinu 
8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Hrašćina u 2023. godini 


Broj 02-19.04.2024.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Općine Hrašćina u projekt ˝Rekonstrukcija nerazvrstane ceste spoj naselja Domovec i Maretić (dionica Rogini-Žugci)˝ 
2. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za mjesec prosinac 2023. godine 

______________________________________________________________________________

Broj 03-03.06.2024.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Hrašćina za 2023. godinu 
2. Godišnje izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hrašćina za 2023. godinu 
3. Godišnje izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Hrašćina za 2023. godinu 
4. Zaključak o usvajanju planova i programa za razdoblje od 01.siječnja – 31.prosinca 2023. godine 

______________________________________________________________________________

Broj 04-02.07.2024

ISPRAVCI 
1. Ispravak odluke o naknadama za korištenje i održavanje groblja u Hrašćini 

OSTALO – DVD HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE 
1. Javni poziv za izbor i imenovanje gradskog-općinskog vatrogasnog zapovjednika (1 izvršitelj – m/ž) na mandat od 5 godina