Na temelju članka 3. Odluke o sufinanciranju troškova smještaja učenika srednjih škola u učeničkim domovima u školskoj godini 2022./2023., KLASA:602-03/22-01/02 URBROJ: 2140-13-02-22-01, od 22.09.2022., Jedinstveni upravni odjel općine Hrašćina  objavljuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u  učeničkom domu

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje troškova smještaja u  učeničkom domu .

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja u učeničkom domu imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području općine Hrašćina koji su za vrijeme redovnog školovanja smješteni u učeničkom domu na području Republike Hrvatske.

Uz zahtjev za sufinanciranje, koji je sastavni dio ovog poziva, a može se i preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu,  potrebno je  priložiti

  • Potvrdu o upisu u srednju školu
  • Presliku ugovora o smještaju u učenički dom
  • Uvjerenje o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice učenika
  • Presliku osobne iskaznice roditelja / skrbnika
  • Kopiju tekućeg računa na ime učenika
  • Izjavu da učenik ne ostvaruje drugu subvenciju

Rok za podnošenje prijava za sufinanciranje je 07. listopad 2022. godine.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Zahtjev se podnosi osobno na adresu :

Općina Hrašćina, Trgovišće 23c, 49283 Hrašćina Trgovišće

s naznakom

“Javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova smještaja u  učeničkom domu”.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 459 391.