Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0422, projekt “Želim dostojanstvenu starost II”, Općina Hrašćina raspisuje

JAVNI POZIV
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
“Želim dostojanstvenu starost II”

1. Broj traženih radnica: 10 osoba
2. Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, u trajanju od 6 mjeseci
3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4. Mjesto rada: poslovi će se obavljati na području Općine Hrašćina
5. Krajnji korisnici usluga: starije osobe odnosno osobe u dobi od 65 i više godina
i/ili nemoćne osobe.
6. Putni trošak: radnice imaju pravo na putni trošak
7. Rok za podnošenje prijave:13. siječnja 2023.

8. Opis poslova:
• Pomoć u kupovini i dostavi namirnica,
• Pomoć u pripremi obroka u kućanstvu korisnika,
• Pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora korisnika,
• Pomoć pri oblačenju i svlačenju,
• Briga o higijeni,
• Pomoć u posredovanju u ostvarivanja raznih prava (dostave lijekova, plaćanje
računa, dostava pomagala i sl.)
• Pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške korisniku kroz razgovore i druženje
te uključivanje u društvo.
9. Kandidatkinja mora ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:
• ženski spol
• punoljetnost
• hrvatsko državljanstvo
• najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)
• prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

10. Kandidatkinje koje imaju prednost pri zapošljavanju (ranjive skupine):

Žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

11. Prijava na javni poziv treba sadržavati:

• vlastoručno potpisanu zamolbu za posao,
• životopis s kontakt telefonom,
• presliku osobne iskaznice,
• presliku svjedodžbe završene škole,
• uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
• potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena
u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave
Javnog poziva za prijam u radni odnos),
• dokaz o pripadnosti ciljanoj skupini (npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o
invaliditetu),
• vlastoručno potpisanu Izjavu (privola) podnositeljice da je suglasna sa svim uvjetima
javnog poziva, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe
postupka nakon objavljenog javnog poziva.

12. Kandidatkinje koje imaju prednost pri zapošljavanju prijavi trebaju priložiti:

• za žene od 50 godina i više osobna iskaznica,
• za osobe s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o
vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s
invaliditetom),
• za žene trgovanja ljudima (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je
vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima),
• za žrtve obiteljskog nasilja (uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je
vidljivo da je pripadnica ciljne skupine žrtva obiteljskog nasilja),
• azilantice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP),
• za žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji,
odgojnih zavoda i sl. (rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na
smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji),
• za liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od
ovisnosti o drogama),
• za povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci (potvrda o
otpuštanju),
• za pripadnice romske nacionalne manjine (izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj
manjini),
• za beskućnice (rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u
prihvatilištu/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda
pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge
poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za
socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica).

Prijave s dokazima o ispunjenju traženih uvjeta potrebno je dostaviti, putem pošte ili osobno, u roku 10 dana od dana objave Javnog poziva na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Krapina, odnosno zaključno sa 13. siječnjem 2023. godine, na adresu:

Općina Hrašćina
Trgovišće 23 c,
49283 HrašćinaTrgovišće
s naznakom:
„Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
“Želim dostojanstvenu starost II”- ne otvaraj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz poziva, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni poziv.
Za kandidatkinje prijavljene na javni poziv koje ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju. Ako kandidatkinja ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukla prijavu na javni poziv.
Na oglasnoj ploči Općine Hrašćina, na adresi Trgovišće 23 c, 49283 HrašćinaTrgovišće, objavit će se mjesto i vrijeme održavanja intervjua.
Kandidatkinje će o rezultatima izbora biti obaviještene u roku od 20 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Javni poziv će biti objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine Hrašćina.

NAČELNIK
Branko Tukač

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Preuzimanje [969.11 KB]