Komunalni radovi na području općine Hrašćina

Županijske ceste izvode radove na području općine Hrašćina. Do sada je djelomično sanirano klizište na ŽC 2172 u naselju Domovec, izveden je šaht na ŽC 2172, iskopani su odvodni kanali uz županijske ceste, postavljeni propusti i sanirane bankine.

Općina Hrašćina nastavlja s radovima na uređenju nerazvrstanih cesta na području općine. Završeni su radovi u Vrbovu i dijelu Gornjeg Kraljevca, a započinju radovi na području Domovca i Gornjaka. Planiraju se i radovi na uređenju puta unutar groblja u Hrašćini.

Puštene su u rad i tri trafostanice na Vrbovu s 40-tak rasvjetnih tijela, a u tijeku su i pripremne radnje za puštanje i četvrte trafostanice u zaselku Markovići-Pugari, ćime će javnom rasvjetom u potpunosti biti pokriveno područje sela Vrbovo.

SAVJETOVANJE – STRATEGIJA RAZVOJA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE DO 2020. GODINE

Krapinsko-zagorska županija objavila je savjetovanje vezano uz nacrt Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine.

Pozivaju se svi zainteresirani građani i građanke Krapinsko-zagorske županije da sudjeluju u savjetovanju te svoje komentare pošalju putem službenog obrasca najkasnije do 16. srpnja 2016. godine.

Službeni obrazac za savjetovanje, sve dokumente i dodatne informacije možete potražiti na: http://kzz.hr/savjet-zrs-2020

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14) navodi u Članku 13. da je županijska razvojna strategija temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

Županijsku razvojnu strategiju donosi jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća za područje županije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova županije.

Strategija razvoja Krapinsko-zagorske županije predstavlja temeljni strateški planski dokument koji određuje ciljeve, prioritete i mjere razvoja Krapinsko-zagorske županije. Strateški dokument sastavljen je u skladu sa smjernicama politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske koja glavnu premisu razvoja definira kao smanjenje društveno–gospodarskih razlika sukladno načelima održivog razvoja i maksimiziranjem konkurentnih prednosti kroz realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

Strategija razvoja Krapinsko–zagorske županije do 2020. godine sastoji se od:
• osnovne analize stanja uz definirane razvojne potrebe i razvojne probleme
• SWOT analize (razvojne snage, slabosti, mogućnosti, prijetnje)
• županijske razvojne vizije
• strateških razvojnih ciljeva, prioriteta i mjera
• provedbenog okvira koji prikazuje financijski okvir, akcijski plan, strateške projekte Krapinsko-zagorske županije, institucionalni okvir za provedbu Strategije
• kratkog pregleda rezultata provođenja prijašnjih strategija
• identifikacije politike Županije prema posebnim područjima
• opisa temeljnih horizontalnih načela provedbe Strategije.

Natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora Udruga građana koje djeluju na području Općine Hrašćina u 2016. godini

natjecaj
Načelnik Općine Hrašćina dana 06. lipnja 2016. godine objavljuje Natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora Udruga građana koje djeluju na području Općine Hrašćina u 2016. godini.

Prijave se dostavljaju osobno u prostorije Općine Hrašćina.
Rok za podnošenje prijava istiće 06. srpnja 2016. godine.

Natječaj za prikupljanje prijava za ostvarivanje potpora Udrugama u 2016. godini
1-PRIJAVNICA-UDRUGE 2016 OPIS PROGRAMA
2-OBRAZAC PRORAČUNA 2016
3-IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA
4-OBRAZAC O PARTNERSTVU
5-OBRAZAC IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU
Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija za opće dobro