PRORAČUN

2019
I Izmjena Plana Razvojnih Programa 2019 2021 (43.3k)
I Izmjena Plana Razvojnih Programa 2019 2021 PRIJEDLOG (157.8k)
I Izmjena Proračuna Općine Hrašćina Za 2019 Posebni Dio PRIJEDLOG (3.1M)
I Izmjena Proračuna Općine Hrašćina Za 2019 PRIJEDLOG (477.4k)
I IZMJENA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019-2021 (805.7k)
I IZMJENA PROGRAMA BRIGE O DJECI I SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2019 (358.2k)
I IZMJENA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019 (466.1k)
I IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019 (207.4k)
I IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2019 (203.4k)
I IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019 (667k)
I IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U 2019 (187k)
I IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA SPOMENIČKE RENTE U 2019 (159.2k)
I IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA VODNOG DOPRINOSA U 2019 (173.1k)
I IZMJENA PROGRAMA UTROŠPKA SREDSTAVA ŠUMSKOG DOPRINOSA ZA 2019 (176.6k)
I IZMJENA PRORAČUNA OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2019 (569.1k)
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2019 2021 G (1.9M)
POTVRDA O PREUZETOM FIN IZVJEŠTAJU FINA (72.2k)
PROGRAM GRADNJE OBJEKTA KOMUNALNE INFRASTRU KTURE U OPĆINU HRAŠĆINA ZA 2019 GODINU (1.5M)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2019 GODINU (508.2k)
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU U 2019 GODINI (459.9k)
PROGRAM ODRZAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE N A PODRUČJU OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2019 GODINU (1.3M)
PROGRAM UTROSAKA SREDSTAVA VOD NOG DOPRINOSA U 2019 GODINI (423.8k)
PROGRAM UTROSKA SREDSTAVA SPOM ENČINE RENTE U 2019 GODINI (372.6k)
PROGRAM UTROSKA SREDSTAVA SUMSK OG DOPRINOSA ZA 2019 GODINU (409.1k)
PROGRAM UTROSKA SREDSTVA OD NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU U 2019 GODINI (507.1k)
PROGRAN BRIGE O DJECI I SOCIJALNOJ SK RBI OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2019 GODINU (807k)
PRORACUN OPCINE H RAŠĆINA ZA 2019  I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020   (753.6k)
REBALANS I IZMJENA PRORAČUNA 2019 (37.2k)
2018
02 Izvješće O Izvršenju Programa Održavanja Komunalne Infrastrukture Na Području Općine Hrašćina Za 2018g (700.6k)
3 Proračun Za 2018 GODINU I Projekcije 2019 I 2020 (203.7k)
03 Izvješće O Izvršenju Programa Gradnje Objekata Komunalne Infrastrukture U Općini Hrašćina Za 2018g (755.8k)
5 Odluka O Izvršenju Proračuna 2018 (220.5k)
EKONOMSKA KL 2018 OPCINA HRASCINA (369.8k)
EKONOMSKA KL 2018 OPCINA HRASCINA (21k)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2018 OPĆINA HRAŠĆINA (195.1k)
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 2018 OPĆINA HRAŠĆINA (15.6k)
Godišnji Izvještaj O Izvršenju Proračuna OH Za 2018 (6.1M)
I Izmjena Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skrbi Općine Hrašćina Za 2018g (576.7k)
I Izmjena Programa Brige O Djeci I Socijalnoj Skribi OH Za 2018 (1.1M)
I Izmjena Programa Javnih Potreba U Športu (715.5k)
I Izmjena Programa Utroska Sredstava Od Naknada Za Zaduživanje Nezakonito Izrađenih Zgrada U Prostoru U 2018 G (654.6k)
I Izmjena Programa Utroška Sredstava Vodenog Doprinosa U 2018g (647.5k)
I Izmjna Programa Javnih Potreba U Kulturi (724.1k)
IZVORI FINANCIRANJA 2018 OPĆINA HRAŠĆINA (191.1k)
IZVORI FINANCIRANJA 2018 OPĆINA HRAŠĆINA (11.6k)
IZVRŠENJE 30 06 2018 (50.4k)
I IZMJENA 2018 OPCINA HRASCINA (32.9k)
Izmjena I Dopuna Proračuna Općine Hrašćina Za 2018 G (736.2k)
Izmjena Plan I Razvoj Programa Za 2018 G (2M)
Izvjestaj O Izvrsenju Proracuna Opcine Hrašcina Za Razdoblje Od 01-01 Do 30-06-2018 (725.2k)
ORGANIZACIJSKA KL 2018 OPCINA HRASCINA (459.7k)
ORGANIZACIJSKA KL 2018 OPCINA HRASCINA (44.2k)
PLAN 2018-2020 (31.7k)
Programi Uz Proračun Za 2018 G (7.7M)