Koncesije

TipNaziv datoteke/mapeVeličina

pdf
Cijenik Dimnjačarskih Usluga Na Području OH 957.4k

Odluke načelnika općine

TipNaziv datoteke/mapeVeličina

pdf
Godišnji Plan Raspisivanja Javnih Poziva Natječaja Za Financiranje Javnih Potreba Na Području Općine Hrašćina Za 2017 420.3k

pdf
Godišnji Plan Raspisivanja Javnih Poziva Natječanje Za Raspisivanje Javnih Potreba Na Području Općine Hrašćine 2018 G 472.7k

pdf
Odluka O Dodjeli Sredstava Za Financiranje Programa, Projekata I Manifestacija Od Interesa Za Opće Dobro Iz Proračuna Općine Hrašćina U 2019 G 1.2M

pdf
Odluka O Dodjeli Sredstva Za Financiranje Programa, Projekata I Manifestacija Od Interesa Za Opće Dobro Proračuna Općine Hrašćine U 2018 867.9k

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Pripremu, Provedbu I Ocjenjivanje Prijavljenih Programa Projekata Od Interesa Za Opće Dobro 528.4k

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenika Civilne Zastite I Njihovih Zamjenika Za Podrucje Opcine Hrascina 1.2M

pdf
Odluka O Osnivanju Civilnog Stožera Općine Hrašćina 543.9k

pdf
Odluka O Potvrđivanju Zpovjednika I Zamjenika DVD a Hrašćina Trgovišće 2017 451.7k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Troškova Prijevoza Osnovnoškolaca S Područja Općine Hrašćina U Školskoj Godini 2018-2019 Po Pedagoškom Standardu 699.7k

pdf
Odluka O Dodjeli Stipendije Valentini Belčec 103.7k

pdf
Odluka O Oslobađanju Od Plaćanja Komunalne Naknade Za 2015 112.3k

pdf
Plan Prijema U Slubu U Jedinstveni Upravi Odjel Općine Hrašćine Za 2018 Godinu 713.3k

pdf
Plan Prijema Za Službu U Jedinstveni Upravni Odjel Općine Hrašćina Za 2017 Godinu 1022.6k

pdf
Plan Prijma U Sluzbu U Jedinstveni Upravni Odjel Opcine Hrascina Za 2019g 1.2M

pdf
Plan Vježbi Civilne Zaštite Općine Hrašćine 2018 469.8k

pdf
Plan Prijema Na Stručno 2015 121.3k

pdf
Plan Prijema U Službu 2015 124.4k

pdf
Poslovnik O Radu Civilne Zaštite Općine Hrašćina 1.2M

pdf
Pravilnik O Financiranju Projekata I Manifestacija Od Interesa Za Opće Dobro Proračuna Općine Hrašćina 4.4M

pdf
Procedura Obracuna I Naplate Prihoda I Potrazivanja 1.7M

pdf
Shema Mobilizacije Civilne Zastite OH 794.9k

jpeg
Suglasnost Komunalac 2018 936k

pdf
Odluka O Imenovanju Voditelja Projekta Dom Kulture 130.5k

Odluke općinskog vijeća

TipNaziv datoteke/mapeVeličina

pdf
Analiza Stanja Sustava Civilne Zastite Na Podrucju Opcine Hrascina Za 2018g 6.3M

pdf
Dodatak Odluci O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja 90.2k

pdf
GODIŠNJI Plan Davanja Koncesija Prilog 10 80.7k

pdf
Godišnji Plan Davanja Koncesija Za 2017 G 947.2k

pdf
Godišnji Plan Davanja Koncesija Za 2015 90.8k

pdf
HRASCINA II DPPUOH 1M

pdf
Izmjena Odluke O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja 89k

pdf
Izmjena Odluke O Priključenju Na Komunalne Vodne Građevine 112.2k

pdf
Izvjesce O Izvršenju Proracuna Opcine Hrascina Za Prvo Polugodiste 2.3M

pdf
Izvješće O Izvršenju Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina U 2017g 3.3M

pdf
Izvješće O Provedbi Plana Gospodarenja Otpadom Za 2014 195.2k

pdf
Izvješće O Stanju Zaštite I Spašavanja Na Području Općine Hrašćina Za 2014 Godinu 124.7k

pdf
Javni Poziv Nerazvrstane Ceste 650.3k

pdf
Odluka O II Izmjeni Odluke O Visini Naknade Clanovima Opcinskog Vijeca I Vijeća Mjesnih Odbora 636.5k

pdf
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Povedbu Ulaganja Na Području Općine Hrašćina 731.1k

pdf
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Dugoročno Kreditno Zaduženje Zagorskoj Javnoj Vatrogasnoj Postrojbi 258.9k

pdf
Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja a Području Općine Hrašia Rekonstrukija Zgrade Doma Kulture I Izgradnja Parkirališta U Trgovišću 326.4k

pdf
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja OH Za 2019 419.6k

pdf
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Općine Hrašćina U 2016 G 361.9k

pdf
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Opcinske Ceste 481.4k

pdf
Odluka O Dodjeljivanju Statusa Nerazvrstane Opcinske Ceste Javnog Dobra U Opcoj Upotrebi Za Cestu Trgovisce Donji Kraljevec 666.6k

pdf
Odluka O Donošenju Procjene Rizika Od Velikih Nesreća Za Općinu Hrašćinu 758.1k

pdf
Odluka O Donošenju Plana Gospodarenja Otpadom Općine Hrašćina Za Razdoblje 2017-2022g 425k

pdf
Odluka O Financiranju Udžbenika Učenicima Od 1 Do 4 Razreda Osnovne škole Koji Nastavu Pohađaju U PŠ Hrašćina 495.7k

pdf
Odluka O Godišnjem Obračunu Proračuna Općine Hrašćina Za 2016 2.7M

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja Općine Hrašćina 426.2k

pdf
Odluka O Imenovanju Koordinatora Na Lokaciji Općine Hrašćina 590.2k

pdf
Odluka O Isplati Pomoci Roditeljima Novorodjene Djece Na Porducju Opcine Hrascina U 2019g 977.1k

pdf
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području OPĆINE HRAŠĆINA Za 2017 500.5k

pdf
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece Na Području Općine Hrašćina Za 2018 603.2k

pdf
Odluka O Izboru Inventurne Komisije Opčine Hrašćina 399.2k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Groblja I Javnih Površina Na Podrčju Općine Hrašćina 268.7k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Javne Rasvjete Na Području Općine Hrašćina 269.9k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Obavljanje Komunalnih Poslova Održavanja Nerazvrstanih Cesta U Zimskim Uvjetima Na Području Općine Hrašćina 272.7k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Za Održavanje Nerazvrstanih Cesta Na Području Općine Hrašćina 265.6k

pdf
Odluka O Izboru Ovlaštenih Potpisnika Financijske Dokumentacije Općine Hrašćina 454.8k

pdf
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Elementarne Nepogode Općine Hrašćina 398.8k

pdf
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Nekretnine U Vlasništvu Općine Hrašćina 415.1k

pdf
Odluka O Izboru Povjerenstva Za Stipendiranje Učenika I Studenata 407.5k

pdf
Odluka O Izboru Socijalnog Vijeća Općine Hrašćina 425.7k

pdf
Odluka O Izmjeni I Dopuni Odluke O Komunalnoj Naknadi 2018 442.1k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Izmjeni I Dopuni Odluke O Koeficijentima Za Obračun Plaće Službenika I Namještenika Jedinstvenog Upravnog Odjela 480.1k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Komunalnom Doprinosu 2018 444.1k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Placi Opcinskog Nacelnika Visini Naknade Za Rad Zamjenika Opcinskog Nacelnika Te Drugim Pravima Navedenih Duznosnika 764.2k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Visini Naknade članovima Općinskog Vijeća I Vijeća Mjesnih Odbora 409.8k

pdf
Odluka O Izvršenju Proračuna Općine Hrašićina Za 2017 1M

pdf
Odluka O Korištenju Javnih Povrsina I Drugih Nekretnina U Vlasnistvu Opcine Hrascina U Svrhu Politickih Aktivnosti 1M

pdf
Odluka O Mjerama Sprječavanja Nepropisnog Odbacivanja Otpada I Mjerama Za Uklanjanje Otpada Odbacenog U Okolišna Podrucju OH 2.4M

pdf
Odluka O Naknadama Za Korištenje I Upravljanje Groblja Hrašćina 531.4k

pdf
Odluka O Načinu Pružanja Javne Usluge Prikupljanja Miješanog Komunalnog Otpada I Biorazgradivog Komunalnog Otpada Na Području Općine Hrašćina 5.8M

pdf
Odluka O Određivanju Pravnih Osoba Od Interesa Za Sustav Civilne Zaštite Općine Hrašćina 792.9k

pdf
Odluka O Određivanju Prijevoza Pokojnika Financiranih Iz Proračuna Općine Hrašćina 722.3k

pdf
Odluka O Općinskim Porezima Općine Hrašćine 2018 1.5M

pdf
Odluka O Osnivanju Stožera Civilne Zaštite 526.3k

pdf
Odluka O Plaći Općinskog Načelnika, Visini Naknade Za Rad Zamjenika Općinskog Načelnika Te Drugim Pravima Navedeni Dužnosnika 936.3k

pdf
Odluka O Potvrđivanju Zapovjednika I Zamjenika Zapovjednika DVD a Hrašćina Trgovišće 451.7k

pdf
Odluka O Prihvaćanju Procjene Ugroženosti Od Požara I Tehnoloških Eksplozija I Plana Zaštite Od Požara 695.8k

pdf
Odluka O Rasporedjivanju Sredstva Za Rad Politichkih Stanaka Zastupljenih U Opcinskom Vijecu Opcine Hrascina Za Razdoblje Od 01-01-2019-31-12-2019g 1.1M

pdf
Odluka O Raspoređivanju Sredstva Za Rad Političkih Stranaka 584.4k

pdf
Odluka O Stavljanju Van Snage Odluke O Osnivanju I Organiziranju Postrojbe Civilne Zaštite Opće Namjene Općine Hrašćina 711.4k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Nabave Udžbenika Za Osnovnu Školu Za 2018 Godinu 413.9k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika OSNOVNA ŠKOLA 500.9k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika SREDNJA ŠKOLA 1.2M

pdf
Odluka O Sufinanciranju Troškova Prijevoza Redovnih Učenika Srednjih škola Na Području Općine Hrašćina 2016 2017 Godini 751.8k

pdf
Odluka O Ugostiteljskoj Djelatnosti 1M

pdf
Odluka O Uvjetima I Načinu Držanja Kućnih Ljubimaca 8.1M

pdf
Odluka O Visini Pausalnog Poreza Po Krevetu Odnosno Po Smjestanoj Jedinici U Kampu Na Podrucju Opcine Hrascina 459.9k

pdf
Odluka Prihvaćanje Izvješća DVD a 124.2k

pdf
Odluka O Darovanju Zemljišta 89k

pdf
Odluka O Davanju Na Privremeno Ili Povremeno Korištenje Doma Kulture 122.6k

pdf
Odluka O Davanju Prethodne Suglasnosti 112k

pdf
Odluka O Davanju Suglasnosti Zagorskom Vodovodu 91.6k

pdf
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja 2014 113.5k

pdf
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Općine Hrašćina 117k

pdf
Odluka O Dodjeli Javnih Priznanja Za 2015 116k

pdf
Odluka O Donošenju I Izmjena I Dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Hrašćina 154.9k

pdf
Odluka O Držanju Pasa I Mačaka 119.4k

pdf
Odluka O Financiranju Političkih Stranaka 2014 God 98.8k

pdf
Odluka O Financiranju Političkih Stranaka U 2015 Godini 99k

pdf
Odluka O Financiranju Političkih Stranaka U 2016 99k

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Dodjelu Javnih Priznanja Općine Hrašćina 113.6k

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Utvrđivanje Stanja Nekretnina U Vlasništvu Općine Hrašćina 89.5k

pdf
Odluka O Imenovanju Povjerenstva Za Provjeru Valjanosti Kandidatura Za Savjet Mladih 98k

pdf
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece U 2015 115.2k

pdf
Odluka O Isplati Pomoći Roditeljima Novorođene Djece U 2016 115.2k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Održavanje I čišćenje Groblja 114.5k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Održavanje Javne Rasvjete 112.5k

pdf
Odluka O Izboru Najpovoljnijeg Ponuditelja Odtžavanje Nerazvrstanih Cesta 113.3k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja 89.5k

pdf
Odluka O Izmjeni Odluke O Komunalnim Djelatnostima 89.3k

pdf
Odluka O Izradi I IDPPUO Hraščina 139.3k

pdf
Odluka O Izradi I Izmjena I Dopuna PPUO Hrašćina 131.3k

pdf
Odluka O Izradi II Izmjena I Dopuna Prostornog Plana Uređenja Općine Hraščina 140.2k

pdf
Odluka O Izvršenju Proračuna Za 2015 101k

pdf
Odluka O Koncesiji 133.3k

pdf
Odluka O Naknadama Za Korištenje I Održavanje Groblja Dodatak 90.3k

pdf
Odluka O Naknadi Za Razvoj Na Uslužnom Području 93k

pdf
Odluka O Osnivanju Savjeta Mladih 133.9k

pdf
Odluka O Prihvaćanju Izvješća I Donošenju Smjernica Sustava Zaštite I Spašavanja 90.2k

pdf
Odluka O Prihvaćanju Izvješća I Donošenju Smjernica Zaštita I Spašavanje 90.7k

pdf
Odluka O Prijenosu Vlasništva Nad Komunalnim Vodnim Građevinama 92.5k

pdf
Odluka O Socijalnoj Skrbi 177.6k

pdf
Odluka O Stavljanju Van Snage Odluke O Koncesiji 89.3k

doc
Odluka O Sufin Prijvoza OŠ V Nazor 25.5k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza SŠ 90.6k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika OŠ 107.8k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika SŠ 94.9k

pdf
Odluka O Sufinanciranju Prijevoza Učenika Osnovne škole 94.7k

pdf
Odluka O Sufinancuranju Prijevoza Učenika OŠ 94.8k

pdf
Odluka O Trgovini Na Malo Izvan Prodavaonica 116.8k

pdf
Odluka O Uređenju Prometa Na Području Općine Hrašćina 171.5k

pdf
Odluke OV Odluka O Davanju Suglasnosti Za Provedbu Ulaganja Na Pod OH 1.3M

pdf
Odluku O Financiranju Udžbenika Učenicima Od 1 Do 4 Razreda Osnovne škole Koji Nastavu Pohađaju U PŠ Hrašćina 587.4k

pdf
Plan Razvoja Civilne Zastite Na Podrucju Opcione Hrascine Za 2019g S Trogodisnjim Financijskim Ucincima 4.2M

pdf
Pravilnik O Financiranju Projekata I Manifestacija Od Interesa Za Opće Dobro Proračuna Općine Hrašćina 4.4M

pdf
Program Utroška Sredstava Za 2014 Od Naknada Za Zadržavanje Nezakonito Izgrađenih Zgrada 85.5k

pdf
Rjesenje O Izboru Odluka Za Status I Poslovnik 641.3k

pdf
Rjesenje O Izboru Podpredsjednika OV 402.7k

pdf
Rjesenje O Izboru Prdsjednika OV 390.4k

pdf
Rjesenje O Mandatnoj Komisiji OV 400.2k

pdf
Rješenje O Izboru Odbora Za Izbor I Imenovanje 397k

pdf
SREDNJOROČNI Plan Davanja Koncesija Prilog 10 82.1k

pdf
Skraćeni Zapisnik 10 Te Sjednice OV 2.7M

pdf
Smjernice Za Organizaciju I Razvoj Zaštite I Spašavanja Na Području Općine Hrašćina U 2015 111.2k

pdf
Srednjorocni Plan Davanja Koncesija 2015 2017 118.9k

pdf
Trogodišnji Plan Davanja Koncesija U Području Komunalnih Djelatnosti 2017-2019 G 1.2M

pdf
Zakljucak O Mandatnoj Komisiji OV 408.8k

pdf
Zakljucak O Prihvacanju Financijskog Izvjestaja I Rada DVDa Hrascina Trgovisce 270k

pdf
Zakljucak O Prihvacanju Plana Civilne Zastite Za 2019g 460.6k

pdf
Zakljucak Odluka OV 464.7k

pdf
Zaključak O Dodjeli Stipendije 2018 577.8k

pdf
Zaključak Imenovanje Suca Prorotnika 327.3k

pdf
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvještaja O Radu DObrovoljnog Vatrogasnog Društva Hrašćina Trgovišće 203.2k

pdf
Zaključak Prihvaćanje Izvješća DVD a Za 2014 Godinu 134.8k

pdf
Zaključak Zagorski Vodovod 129.9k

pdf
Zaključak O Prihvaćanju Izvješća O Provedbi Plana Gospodarenja Otpadom Za 2014 80.8k

pdf
Zaključak O Prihvaćanju Financijskog Izvješća O Radu DVD Hrašćina Trgovišće 111.1k

pdf
Zapisnik 11 Te Sjednice OV 494k

pdf
Odluka O Komunalnom Doprinosu 88.7k

doc
Odluka O Isplati Pomo¦çi Roditeljima Novoro¦Ĺene Djece 44.5k