Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuje načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, djelokrug, način rada i uvjete za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje, te inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona.

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Korisnik prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.
Pristup informacijama u Općini Hrašćina omogućuje se pravodobnim objavljivanjem informacija na oglasnoj ploči općine u Trgovišću 23c, na internetskim stranicama, u javnim glasilima, u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, te davanjem informacija korisniku koji je podnio pisani ili usmeni zahtjev.

Pisani zahtjev podnosi se na propisanom obrascu na adresu: Općina Hrašćina, Trgovišće 23c, 49283 Hrašćina Trgovišće. Zahtjev se može podnijeti i putem telefaxa na broj: 049/459-391 ili putem e-maila na adresu: opcina.hrascina.trgovisce@kr.htnet.hr. Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrašćina, Trgovišće 23c.

Službenik za informiranje Općine Hrašćina je Branko Tukač, načelnik.