Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Želim dostojanstvenu starost“, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 od 23.srpnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.13.0223, KLASA:910-04/18-07/306, URBROJ: 524-06-03-01/1-20-1 od 4. rujna 2020. godine, članka 40. Statuta Općine Hrašćina („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 18/09, 5/12, 11/13, 10/18, 15/20“) Načelnik Općine Hrašćina, dana 04. prosinca 2020. godine, načelnik Općine Hrašćina, raspisuje

O G L A S

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„Želim dostojanstvenu starost“

ŽENA ZA POMOĆ U KUĆI

Općina Hrašćina, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu

„Želim dostojanstvenu starost„.

Trajanje radnog odnosa: 12 (dvanaest) mjeseci uz obvezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Broj radnika koji se traži: 1 radnica.

Mjesto rada: područje Općine Hrašćina.

Opis poslova:

– dostava namirnica;

– održavanje čistoće stambenog prostora;

– pranje i glačanje rublja;

– ostale usluge u kući i okućnici;

– pomoć pri oblačenju i svlačenju;

– briga o higijeni i osobnom izgledu;

– pomoć u socijalnoj integraciji;

– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.);

– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje;

– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima;

– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 15. prosinca 2020. godine do 30. studenog 2021. godine.

Uvjeti za mogućnost rada su:

  • nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,
  • nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a

 Napomena: prednost pri zapošljavanju imaju osobe s područja Općine Hrašćina.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

  • Ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave
  • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
  • Preslika osobne iskaznice,
  • Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • Dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe),
  • Izjava o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu
  • Privolu za obradu osobnih podataka

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu i Izjavu suglasnosti o korištenju osobnih podataka može se dobiti u Općini Hrašćina, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili na Internet stranicama Općine Hrašćina www.opcina-hrascina.hr.

Prijave na oglas podnose se, zaključno s danom 08. prosinca 2020. godine, na adresu OPĆINA HRAŠĆINA, Trgovišće 23c, 49283 Hrašćina Trgovišće, OIB: 68733114137 s naznakom „Prijava na oglas za projekt: „Želim dostojanstvenu starost“ ili na e-mail.: cavec.ivana@gmail.com ili opcina.hrascina.trgovisce@kr.htnet.hr

O ishodu izbora kandidatkinja koje ispunjavaju tražene uvjete, podnositeljice prijava bit će obaviještene u zakonskom roku.

                                                                                                                                             

Načelnik Općine

Branko Tukač

*********************************************************************************************************************************************

Oglas za prijam u radni odnos-1 radnica

1-Izjava suglasnosti o korištenju osobnih podataka

2-izjava-uz-oglas-za-posao

3-prijavnica-za-posao

*********************************************************************************************************************************************

Više o Projektu Želim dostojanstvenu starost