Obavijest mještanima!

Prema dostupnim podacima kojima raspolaže Općina Hrašćina uočeno je neprijavljivanje nastanka obveze plaćanja komunalne naknade kod novoizgrađenih nekretnina, kao i kod promjene vlasnika nekretnine ili najma poslovnog prostora. Također, uočene su neusklađenosti stvarnih podataka površina nekretnina i podataka koji se nalaze u evidenciji Općine Hrašćina, odnosno koji su iskazani na rješenjima dostavljenim obveznicima.

Obveznici mogu prijavu potrebnih podataka za utvrđivanje komunalne naknade dostaviti Općini Hrašćina, Jedinstvenom upravnom odjelu popunjavanjem obrazaca dostupnih na web stranici i u Jedinstvenom upravnom odjelu, a koji se mogu dostaviti poštom na adresu Općine Hrašćina, Trgovišće 23c, 49283 Hrašćina Trgovišće, osobno  ili putem elektroničke pošte na e-mail:  opcina.hrascina.trgovisce@kr.htnet.hr   do 25.03.2022.godine.

Odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 110/18, 32/20) članak 92. komunalna naknada plaća se za stambeni prostor, garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti te na neizgrađeno građevinsko zemljište.

Prema članku 93. Zakona, komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnina iz članka 92. Zakona.

U članku 94. Zakona, propisano je:

(1) Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje:

  1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne dozvole
  1. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili pravo korištenja nekretnine
  2. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se stječe vlasništvo nekretnine
  3. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez pravne osnove

 (2) Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

(3) Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.

(4) Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze.

Obrazac za komunalnu naknadu