Hrašćinski glasnik – službeno  glasilo Općine Hrašćina

Službeni glasnik Općine Hrašćina  sa skraćenim nazivom Hrašćinski glasnik  izlaziti će po potrebi za izdavanje odluka i drugih akata Općine Hrašćina.

Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HRAŠĆINA

Sjedište: TRGOVIŠĆE 23C, 49283 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

Odgovorni urednik: IVANA ČAVEC, mag.oec.

Naziv: Službeni glasnik Općine Hrašćina – Hrašćinski glasnik

ISSN 2939-1385

Učestalost izlaženja: PO POTREBI

Datum prvog broja i postavljanja na web stranicu:  12.05.2022.godina

Glasnici izdani u 2023. godini 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Broj 1-30.01.2023.

 1. Odluka o visini naknade članova općinskog vijeća i članova radnih tijela općinskog vijeća Općine Hrašćina
 2. II. Izmjena odluke o plaći općinskog načelnika te drugim pravima navedenog dužnosnika 
 3. III. izmjena odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrašćina 
 4. II. izmjena pravilnika o unutarnjem redu Općine Hrašćina
 5. Plan prijma u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Hrašćina za 2023. godinu 

Broj 2-21.02.2023.

 1. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave 
 2. Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 5. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina
 3. Odluku kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za V. izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Hrašćina 

Broj 3-31.03.2023.

 1. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna PPUO Hrašćina
 2. Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom za 2022.god
 3. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
 4. Zaključak

Broj 4-05.06.2023.

 1. Izmjena proraĉuna Općine Hrašćina za 2023. 
 2. Izmjena programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Hrašćina za 2023. godinu 
 3. Izvršenje proraĉuna Općine Hrašćina za 2022. godinu 
 4. Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Hrašćina za 2022. godinu 
 5. Izvješće o izvršenju programa odrţavanja komunalne infrastrukture na podruĉju Općine Hrašćina za 2022. godinu 
 6. Z A K Lj U Ĉ A K 
 7. Odluka o davanju suglasnosti za kratkoroĉno zaduţenje Općine Hrašćina 
 8. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na podruĉju Općine Hrašćina u projekt „Rekonstrukcija -zamjena stolarije ( rekonstrukcija ) i opremanje prostora kulturno informativnog centra Hrašćina na k.ĉ 287/2 K.O. Hrašćina-etaţni dio 4“ 
 9. Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave – Izgradnja i opremanje zgrade djeĉjeg vrtića u Hrašćini

Broj 05-14.08.2023.

 1. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

Broj 06-04.09.2023.

 1. Odluka o  sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja općine Hrašćina u školskoj godini 2023/2024.

Broj 07-18.09.2023.

 1. Odluka o pripadnosti  Lokalnoj  akcijskoj   grupi  PRIGORJE-ZAGORJE LAG-u PRIZAG.
 2. Odluka o davanju suglasnosti na pripajanje trgovačkih društava KRAKOM – VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina i VIOP društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju, Pregrada društvu Zagorski vodovod d.o.o., Zabok.
 3. Rezolucija Općinskog vijeća Općine Hrašćina o proglašenju Općine Hrašćina sigurnim mjestom za žene.

Broj 08-03.11.2023.

 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Hrašćina za 2023. 
 2. Polugodišnje izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Hrašćina za 2023. godinu. 
 3. Polugodišnje izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture na području Općine Hrašćina za 2023. Godinu. 
 4. Zaključak.
 5. Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave. 
 6. Odluka o porezima Općine Hrašćina. 
 7. Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak.

Broj 09-30.11..2023.

1. Odluka o komunalnoj naknadi 
2. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B) 
3. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganjana području Općine Hrašćina za projekt „Rekonstrukcija staze na groblju i oblaganje postolja križa na k.ĉ. 130/2 k.o. Hrašćina“
4. Odluka o osnivanju Savjeta mladih općine Hrašćina 

Broj 10-22.12.2023.