Na temelju članka 40. Statuta Općine Hrašćina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 18/09, 5/12, 11/13, 10/18, 15/20, 16/21) i članka 9. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Hrašćina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 29/10 i 29/14) načelnik Općine Hrašćina, donosi

Z A K L J U Č A K
o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija
učenicima srednjih škola i studentima s područja Općine Hrašćina
za školsku i akademsku 2023./2024. godinu

I.


Raspisuje se natječaj za dodjelu:
 3 stipendije redovnim učenicima srednjih škola u iznosu od 33,18 EUR/ 250,00 kuna * mjesečno
 3 stipendije redovnim studentima preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija u iznosu od 66,36 EUR/ 500,00 kuna* mjesečno

II.

1. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija imaju:
– svi redovni učenici i studenti s područja Općine Hrašćina,
– učenici i studenti koji ne ponavljaju godinu,
– učenici i studenti kojima prosjek ocjena zadnje godine školovanja iznosi najmanje 3,00
– učenici i studenti čiji roditelji imaju prebivalište na području Općine Hrašćina
– učenici i studenti koji žive u kućanstvu koje ima podmirene sve obaveze prema Općini Hrašćina
Natjecati se mogu oni učenici i studenti koji ispunjavaju opće uvjete za ostvarivanje prava na dodjelu stipendija.

2. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
– potvrdu škole/fakulteta o upisu na redovno školovanje u 2023./2024. godini,
– presliku svjedodžbe/indeksa zadnje godine završenog školovanja, a studenti i potvrdu dekanata o ostvarenom prosjeku ocjena položenih ispita,
– izjavu roditelja o članovima obitelji (na obrascu Upravnog odjela),
– ostalu dokumentaciju za dokazivanje otežanih okolnosti materijalnog položaja prema kriterijima iz Pravilnika (djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, djeca Hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, vojni i civilni invalidi rata, djeca bez oba roditelja, djeca samohranih roditelja, broj ostale djece u obitelji koja se istovremeno školuje i djeca sa teškoćama u razvoju u obitelji),
– potvrdu porezne uprave o visini dohotka svih članova obitelji za prethodnu godinu
– domovnicu ili presliku domovnice,
– pismenu izjavu učenika/studenta da nisu korisnici niti jedne druge stipendije ili novčane pomoći po drugoj osnovi
– dokaze o postignutim pojedinačnim uspjesima na županijskim, regionalnim, državnim natjecanjima u znanju zadnje godine završenog školovanja
– kopije osobnih iskaznica od roditelja

III.

Zahtjev za dodjelu stipendija podnosi se na posebnom obrascu kojeg zainteresirani učenici/studenti mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hrašćina ili na web-stranici Općine Hrašćina.
Zahtjevi za dodjelu stipendija podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja (zaključno do 15.11.2023.).
Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se u Općinu Hrašćina, Povjerenstvu za dodjelu stipendija Općine Hrašćina, Trgovišće 23c, 49283 Hrašćina.
Prijave bez svih propisanih dokaza o ispunjavanju uvjeta, kao i nepravodobno podnesene prijave, neće se razmatrati.
Bodovanje i utvrđivanje redoslijedne liste za dodjelu stipendija obavljat će se primjenom kriterija iz članka 12. Pravilnika o postupku i kriterijima za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Općine Hrašćina.
Redoslijedna lista svih zahtjeva prema ostvarenim bodovima objavit će se na oglasnoj ploči i web-stranici Općine Hrašćina.
Svaki podnositelj zahtjeva može u roku od osam dana od dana objavljivanja liste kandidata za dodjelu stipendija podnijeti pismeni prigovor Općinskom načelniku.
Odluka Općinskog načelnika po prigovoru je konačna.
Učenici i studenti kojima će stipendije biti odobrene, biti će obaviješteni o danu i mjestu zaključivanja Ugovora o stipendiji.
Stipendije se isplaćuju učenicima za razdoblje IX. do XII. mjeseca u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora o stipendiranju, a za period I. do VI. mjeseca do 15. u mjesecu, osim ako je školovanje završeno ili je prekinuto.
Stipendije se isplaćuju studentima za razdoblje od X. do XII. mjeseca u roku od 15 dana od potpisivanja ugovora o stipendiranju, a za period od I. do VII. mjeseca do 15. u mjesecu, osim ako je školovanje završeno ili prekinuto.
Učenik/student gubi pravo na stipendiju ako prekine školovanje za koje mu je stipendija dodijeljena.
Svi uvjeti i međusobna prava i obveze između korisnika stipendije i Općine Hrašćina, regulirat će se ugovorom.

NAČELNIK OPĆINE
Branko Tukač