Temeljem Odluke o proglašenju prirodne nepogode – suša za područje grada Zlatara, te općina Bedekovčina, Gornja Stubica, Kraljevec na Sutli, Hrašćina, Lobor i Mihovljan, KLASA: 990-05/22-01/05, URBROJ: 2140-02-22-22 od 13. rujna 2022. župana Krapinsko-zagorske županije, 

Općina Hrašćina će zaprimati prijave šteta od prirodne nepogode u periodu od 14. – 21. 09. 2022. godine . 

Prijave se podnose osobno

ili

putem e-maila na  adresu opcina.hrascina.trgovisce@kr.htnet.hr

Prijavu štete potrebno je prijaviti na propisanom obrascu koji se nalazi u prilogu. 

Obrasce za prijavu šteta u poljoprivredi možete preuzeti i popuniti u Općini Hrašćina.

Prijava štete na poljoprivredi

Sukladno članku 10. Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda (NN 65/19)

(3) Štetu u poljoprivredi mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika

(4) Prijava štete od prirodnih nepogoda u poljoprivredi obavezno sadržava MIPBG poljoprivrednog proizvođača te ARKOD oznaku površine za koju se šteta prijavljuje ili broj katastarske čestice

Privatne osobe koje nisu upisane u Upisnik poljoprivrednika:

Sukladno odredbama Pravilnika o registru šteta od prirodnih nepogoda osobe koje nisu upisane u Upisnik poljoprivrednika ne ispunjavaju uvjete za prijavu šteta u Registar šteta.

Unatoč tome Općina Hrašćina će zaprimiti prijavu štete od privatnih osoba no ne možemo jamčiti da će navedene prijave biti obrađene u Registru šteta.

************************************************************************

Obrazac-prijave-stete-od-prirodne-nepogode-PN

Uz obrazac je potrebno dostaviti :

– broj tekućeg ili žiro računa prijavitelja na koji će se izvršiti isplata u slučaju odobravanja štete (kopija kartice)

– Zahtjev za potporu za 2022. godinu koji ste dobili od APPRRR-a prilikom prijave poticaja 

– kopiju osobne iskaznice

Za sve informacije možete nas kontaktirati na broj tel. 049 459 391