Hrašćinski glasnik – službeno  glasilo Općine Hrašćina

Službeni glasnik Općine Hrašćina  sa skraćenim nazivom Hrašćinski glasnik  izlaziti će po potrebi za izdavanje odluka i drugih akata Općine Hrašćina.

Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE HRAŠĆINA

Sjedište: TRGOVIŠĆE 23C, 49283 HRAŠĆINA TRGOVIŠĆE

Odgovorni urednik: IVANA ČAVEC, mag.oec.

Naziv: Službeni glasnik Općine Hrašćina – Hrašćinski glasnik

ISSN 2939-1385

Učestalost izlaženja: PO POTREBI

Datum prvog broja i postavljanja na web stranicu:  12.05.2022.godina

Glasnici izdani u 2024. godini 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Broj 01-13.02.2024.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA……………………………………………………………………………………………………………………….. 2
1. Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Hrašćina ……………………………….. 2
2. I. Izmjena odluke o naknadama za korištenje i odrţavanje groblja u Hrašćini…………………………………………….. 44
3. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Hrašćina za donošenje odluke o odabiru u otvorenom
postupku javne nabave i potpisivanje Ugovora s izvođačem radova za projekt „Izgradnja i opremanje djeĉjeg
vrtića u Hrašćini – na lokaciji HRAŠĆINA k.ĉ.br. 1697/3, k.o. Hraščinski Kraljevec“……………………………………………. 44
4. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Hrašćina za potpisivanje Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0240 Ţelim dostojanstvenu starost III …………………………………….. 45
5. ZAKLJUČAK ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
6. ZAKLJUČAK ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 46
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA………………………………………………………………………………………………………………. 47
7. Plan prijma u sluţbu u jedinstveni upravni odjel Općine Hrašćina za 2024. godinu …………………………………….. 47
8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Hrašćina u 2023. godini …………………………………… 48

————————————————————————————————————————————————————